Empresa líder en la protecció de dades, més de 4000 clients ens avalen

Carrer de Panissars 23, 17600 FigueresTelf.: 972 60 62 62 info@privacityemporda.es www.privacityemporda.com

LSSI, comerç electrònic i contractació a distància:

 • – Webs, comerç electrònic i contractació a distància:

  Les normes de referència en aquest sector web i de contractació a distància són la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació.

  Avís Legal →

  Les organitzacions que disposin d’un lloc web propi o corporatiu, és a dir, aquells als quals la LSSI denomina prestadors de serveis de la societat de la informació, han de col·locar en la web un text informatiu que permeti, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, accedir per mitjans electrònics, de manera permanent, fàcil, directa i gratuïta, a la següent informació (entre d’altra):

  El seu nom o denominació social; la seva residència o domicili o, en defecte d’això, l’adreça d’un dels seus establiments permanents a Espanya; la seva adreça de correu electrònic i qualsevol altra dada que permeti establir amb ell una comunicació directa i efectiva.

  Les dades de la seva inscripció en el Registre Mercantil en el qual, si escau, es trobin inscrits o d’aquell altre registre públic en el qual ho estiguessin per a l’adquisició de personalitat jurídica o únicament als efectes de publicitat.

  En el cas que la seva activitat estigués subjecta a un règim d’autorització administrativa prèvia, les dades relatives a aquesta autorització i els identificatius de l’òrgan competent encarregat de la seva supervisió.

  Si exerceix una professió regulada haurà d’indicar:

  Les dades del Col·legi professional al qual, en el seu cas, pertanyi i número de col·legiat.

  El títol acadèmic oficial o professional amb el qual compti.

  L’Estat de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu en el qual es va expedir aquest títol i, en el seu cas, la corresponent homologació o reconeixement

  Les normes professionals aplicables a l’exercici de la seva professió i els mitjans a través dels quals es puguin conèixer, inclosos els electrònics


  El número d’identificació fiscal que li correspongui.

  Quan el servei de la societat de la informació faci referència a preus, es facilitarà informació clara i exacta sobre el preu del producte o servei, indicant si inclou o no els impostos aplicables i, en el seu cas, sobre les despeses d’enviament.

  […]

  Si la seva organització disposa d’un lloc web, contacti’ns i redactarem el text corresponent perquè compleixi amb els requeriments normatius i de les autoritats de control.

  Política de cookies →

  Les «cookies» permeten a les organitzacions (prestadors de serveis relacionats amb Internet) emmagatzemar i recuperar dades sobre els usuaris a través dels seus equips o dispositius.

  Quan els prestadors de serveis relacionats amb Internet emprin cookies han de recaptar el consentiment dels usuaris després que els mateixos hagin estat informats de manera clara i completa sobre la seva utilització i finalitat (en particular sobre les finalitats del tractament de les dades, conformement al que es disposa en el RGPD i en la LOPD), perquè així ho determina l’article 22.2 de la citada LSSI.

  Amb aquesta informació, el propi usuari, a través de la configuració del navegador principalment, podria decidir quines cookies o categories de cookies accepta i permet i quines no.

  En cas que la seva organització disposi d’una web, contacti’ns i realitzarem les actuacions necessàries perquè el seu web compleixi amb la normativa que li és aplicable, actuacions que inclouran, en cas que el seu web utilitzi cookies, la redacció de la política de cookies.

  Comerç electrònic i contractació a distància →

  Tota aquella organització que vengui productes o serveis a través del seu lloc web ha de comptar amb unes condicions generals, perquè així ho estableix tant la citada LSSI com la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

  Cada negoci en línia (comerç electrònic) té les seves particularitats, i atenent aquestes particularitats han de confeccionar-se les condicions generals de venda i especificar-se tots els extrems referits en les dues normes d’anterior referència.

  La informació que ha de constar es troba en el títol III de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i en el títol IV de la LSSI, encara que depenent de les circumstàncies de cada negoci en línia s’ha d’incorporar informació addicional que pot trobar-se en altres apartats d’aquestes normes i fins i tot en altres normes, com, per exemple, el Codi Civil.

  Per tot això, si la seva empresa ven a través d’internet, contacti’ns i l’assessorarem perquè compleixi amb els requeriments normatius i pugui vendre amb total seguretat i garanties, tot assegurant-se que el procés de contractació és vàlid i eficaç.