Clausula dades CLIENTS

Clàusula per recaptar dades de CLIENTES

Responsable: AAAAA; Finalitat: Prestar els serveis sol·licitats i, en el seu cas, envia informació sobre els nostres productes o serveis; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se al responsable del tractament; Informació addicional sobre Protecció de Dades en [WEB-OR-LOCALIDAD]

Aquesta clàusula s’haurà d’incorporar en els formularis on es recullin dades personals de clients. Ex. fulles de comanda, factures, formularis, contractes, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa 2 Informació completa sobre Protecció de Dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: AAAAA -NIF: BBBBB

Adreça: CCCCC, [_CP_] [_LOCALIDAD_], [_PROVINCIA_] 

Telèfon: 222222

Correu electrònic: CORREO@CORREO.COM

*[DPD]*

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En AAAAA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat principal de prestar-li els serveis sol·licitats, així com per realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal derivada dels referits serveis prestats o venda de producte i, en el seu cas, per enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i durant el temps que duri la relació comercial, sempre respectant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i la prescripció de responsabilitats.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?:

 

• Execució d’un contracte: Prestar els serveis sol·licitats.

 

• Obligació legal: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.

 

• Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

A quins destinataris podem comunicar les seves dades?

 

• Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.

 

• Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en AAAAA procedeixen del propi interessat o del seu representant legal.

 

Les categories de dades que es tracten són:

     • Dades identificatives

 

• Adreces postals i electròniques

 

• Informació comercial

 

• Informació bancària, en el seu cas

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en AAAAA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, AAAAA deixarà de tractar les dades, a menys que hi hagi motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També tindrà dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals. Això significa que tindrà dret a rebre les dades personals que ens hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i llegible per una màquina, per poder transmetre-ho a una altra entitat directament, sempre que tècnicament sigui possible.

Si ha atorgat el seu consentiment per alguna finalitat concreta, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que la retirada del consentiment afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir els seus Drets adreçant-se al responsable presencialment, per correu postal acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu electrònic a l’adreça electrònica del responsable, acompanyant a la instància/sol·licitud una fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu. Els formularis per a les sol·licituds/exercici de drets, pot trobar-los al següent lloc web:

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html#anchor4

En cas que cregui vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent:

Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid.

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/canalesAcceso.jsf