Clausula dades PROPIETARIS

 

Clàusula per recaptar dades de propietaris / copropietaris

D’acord amb el que s’estableix en l’RGPD, li informem, que AAAAA és responsable d’un tractament de dades amb la finalitat de gestionar la comunitat de propietaris. Podrà exercir els seus drets dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament.

Aquesta clàusula s’haurà d’incorporar en el llibre d’actes i en aquells documents/formularis on es reculllin dades de copropietaris

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa 2 Informació completa sobre Protecció de Dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: AAAAA -NIF: BBBBB

Adreça: CCCCC, [_CP_] [_LOCALIDAD_], [_PROVINCIA_] 

Telèfon: 22222

Correu electrònic: CORREO@CORREO.COM

*[DPD]*

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En AAAAA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió de la comunitat de propietaris: gestions amb l’administració de finques, realització de comunicacions, gestió documental…

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Compliment d’una obligació legal:


Llei 5/2015, de 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals.


Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal.

A quins destinataris es podran comunicar les seves dades?

Assessoria fiscal i comptable, Bancs i Caixes d’Estalvi i Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en AAAAA procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

Dades identificatives

Adreces postals i electròniques

Dades econòmiques

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en AAAAA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, AAAAA deixarà de tractar les dades, a menys que hi hagi motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També tindrà dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals. Això significa que tindrà dret a rebre les dades personals que ens hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i llegible per una màquina, per poder transmetre-ho a una altra entitat directament, sempre que tècnicament sigui possible.

Si ha atorgat el seu consentiment per alguna finalitat contreta, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir els seus Drets adreçant-se al responsable presencialment, per correu postal acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu electrònic a l’adreça electrònica del responsable, acompanyant a la instància/sol·licitud una fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu. Els formularis per a les sol·licituds/exercici de drets, pot trobar-los al següent lloc web:

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html#anchor4

En cas que cregui vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent:

Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid.

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/canalesAcceso.jsf