Clausula dades SALUT

Clàusula informativa DADES DE SALUT

Informació bàsica sobre protecció de dades:

D’acord amb el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 679/2016, li informem que AAAAA és responsable d’un tractament de dades de salut amb la finalitat de prestar-li l’assistència mèdica sol·licitada.

No estan previstes cessions de dades a tercers, excepte obligació legal.

Vostè té el dret d’accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats en la informació addicional.

Pot consultar informació addicional sobre Protecció de Dades en [WEB-OR-LOCALIDAD]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom i cognoms:

 

 

 

Data:

 

 

 

Signat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Capa 2 Informació completa sobre Protecció de Dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: AAAAA -NIF: BBBBB

Adreça: CCCCC, [_CP_] [_LOCALIDAD_], [_PROVINCIA_] 

Telèfon: 222222

Correu electrònic: CORREO@CORREO.COM

*[DPD]*

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En AAAAA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li l’assistència mèdica sol·licitada i poder proporcionar-li en consulta la informació que considerem pugui ser-li útil referent a nous tractaments mèdics.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació assistencial, i si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base de legitimació és l’execució d’un contracte: Prestació dels serveis mèdics sol·licitats [Art. 9.2 h) del RGPD].

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en AAAAA procedeixen del propi interessat o del seu representant legal.

Les categories de dades que es tracten són:

Dades identificatives

Adreces postals i electròniques

Es tracten les següents categories de dades especials: Salut

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en AAAAA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, AAAAA deixarà de tractar les dades, a menys que hi hagi motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També tindrà dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals. Això significa que tindrà dret a rebre les dades personals que ens hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i llegible per una màquina, per poder transmetre-ho a una altra entitat directament, sempre que tècnicament sigui possible.

Si ha atorgat el seu consentiment per alguna finalitat concreta, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que la retirada del consentiment afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir els seus Drets adreçant-se al responsable presencialment, per correu postal acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu electrònic a l’adreça electrònica del responsable, acompanyant a la instància/sol·licitud una fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu. Els formularis per a les sol·licituds/exercici de drets, pot trobar-los al següent lloc web:

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html#anchor4

En cas que cregui vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent:

Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid.

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/canalesAcceso.jsf