Informativa VIDEOVIGILANCIA CONTROL LABORAL(CA)

 

 

Clàusula CÀMERES CONTROL LABORAL

D’acord amb el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 679/2016, li informem que AAAAA és responsable d’un tractament de dades amb la finalitat de control laboral mitjançant la videovigilància, la legitimació es basa en el interès legítim del responsable (art. 20.3 ET i art. 89 LOPD).

No estan previstes cessions de dades a tercers, excepte obligació legal o a Tribunals i cossos i forces de seguretat.

Vostè té el dret d’accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats en la informació addicional.

Pot consultar informació addicional sobre Protecció de Dades en [WEB-OR-LOCALIDAD]

 

 

 

Nom i cognoms:

 

Data

 

Signat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Capa 2 Informació completa sobre Protecció de Dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: AAAAA -NIF: BBBBB

Adreça: CCCCC, [_CP_] [_LOCALIDAD_], [_PROVINCIA_] 

Telèfon: 222222

Correu electrònic: CORREO@CORREO.COM

*[DPD]*

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En AAAAA tractem les dades personals obtingudes mitjançant aquest tractament amb la finalitat de captació d’imatges per control laboral i, en el seu cas, imposició d’advertiments, sancions disciplinàries, etc.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades obtingudes.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Mentre es mantingui la relació laboral amb l’entitat i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Interès legítim del responsable (art. 20.3 ET i art. 89 LOPD).

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal, o bé a Tribunals i Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en AAAAA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, AAAAA deixarà de tractar les dades, a menys que hi hagi motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També tindrà dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals. Això significa que tindrà dret a rebre les dades personals que ens hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i llegible per una màquina, per poder transmetre-ho a una altra entitat directament, sempre que tècnicament sigui possible.

Pot exercir els seus Drets adreçant-se al responsable presencialment, per correu postal acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu electrònic a l’adreça electrònica del responsable, acompanyant a la instància/sol·licitud una fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu. Els formularis per a les sol·licituds/exercici de drets, pot trobar-los al següent lloc web:

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html#anchor4→ AEPD

En cas que cregui vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent:

Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid.

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/canalesAcceso.jsf